Lista Jednostek
 

BIP Jednostek Organizacyjnych Nadzorowanych przez Wójta Gminy Dydnia

Nazwa Gminy Dydnia
Wójt Gminy  Alicja Pocałuń 
Adres Jednostki Nadrzędnej  ul. Dydnia 224, 36-204 Dydnia
Kontakt

tel: (13) 430 30 02, 430 81 21, fax: (13) 430 31 94
e-mail: urzad@gminadydnia.pl

1. Szkoła Podstawowa im. Ks. Abpa Ignacego Tokarczuka w Końskiem
2. Zespół Szkół w Niebocku
3. Zespół Szkół w Dydni
4. Szkoła Podstawowa w Grabówce
5. Szkoła Podstawowa w Jabłonce
6. Szkoła Podstawowa w Wydrnej
7. Szkoła Muzyczna I stopnia w Dydni
8. Przedszkole samorządowe w Dydni
9. Zespół Obsługi Szkół
10. Gminny Ośrodek Kultury Bibliotek Promocji i Wypoczynku
11. Zakład Gospodarki Komunalnej
12. Środowiskowy Dom Samopomocy im. Marii i Lecha Kaczyńskich w Krzywem

 

KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Podmiot o danych ujawnionych powyżej.
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z wyżej wzmiankowanym podmiotem.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 

Opublikowane przez: Nadzór - Imię Nadzór - Nazwisko | Data wprowadzenia: 2013-09-02 17:37:13 | Data modyfikacji: 2019-11-22 15:09:17.
Data wprowadzenia: 2013-09-02 17:37:13
Data modyfikacji: 2019-11-22 15:09:17
Opublikowane przez: Nadzór - Imię Nadzór - Nazwisko
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Jednostki Organizacyjne
ul. Dydnia 224
36-204 Dydnia
Wójt Gminy
Alicja Pocaluń
Kontakt:
Tel: (13) 430 30 02, 430 81 21
Fax: (13) 430 31 94
e-mail: urzad@gminadydnia.pl