Gminny Ośrodek Kultury Bibliotek Promocji i Wypoczynku
Gminny Ośrodek Kultury Bibliotek Promocji i Wypoczynku
 
Gminny Ośrodek Kultury Bibliotek Promocji i Wypoczynku
Rodzaj placówka kulturalna
Lokalizacja podkarpackie, pow. brzozowski
Kod pocztowy  36-204
Adres jednostki Dydnia, ul. Dydnia 84
Kontakt

tel. (13) 4303036
email: gok_dydnia@interia.pl

Dyrektor

Rafał Czopor

WWW:   
REGON:  
NIP:  

 

 

Opublikowane przez: Jacek Adamski | Data wprowadzenia: 2013-09-02 17:56:43 | Data modyfikacji: 2019-07-31 09:49:50.
Ogólna klauzula informacyjna dotycząca
przetwarzania danych osobowych w Gminnym Ośrodku
Kultury, Bibliotek, Promocji i Wypoczynku w Dydni 

Ogólna klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
w Gminnym Ośrodku Kultury, Bibliotek, Promocji i Wypoczynku w Dydni

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz.U.UE.L 2016.119.1) informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury, Bibliotek, Promocji i Wypoczynku w Dydni, 36-204 Dydnia 84 reprezentowany przez Dyrektora pana Rafała Czopora.
2. W Gminnym Ośrodku Kultury, Bibliotek, Promocji i Wypoczynku w Dydni został powołany Inspektor ochrony danych, z którym można kontaktować się pod adresem e-mail: inspektor-odo@wp.pl

3) Gminnym Ośrodku Kultury, Bibliotek, Promocji i Wypoczynku w Dydni może przetwarzać Państwa dane w celach:
a) umożliwienia realizacji obowiązków wymaganych przepisami powszechnie obowiązującego prawa w zakresie zadań powierzonych Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Bibliotek, Promocji i Wypoczynku w Dydni na podstawie ustawy o samorządzie gminnym; ustawy o bibliotekach, ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
b) prowadzenia działań informacyjnych i edukacyjno-promocyjnych dotyczących Gminnego Ośrodka Kultury, Bibliotek, Promocji i Wypoczynku w Dydni;
c) dostarczania do Gminnego Ośrodka Kultury, Bibliotek, Promocji i Wypoczynku w Dydni nowych zasobów materialnych, usług i praw;
d) obsługi procesów rekrutacji.
4) Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w przypadku, gdy przesłanką przetwarzania jest przepis prawa lub zawarta między stronami umowa a konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak możliwość rozpoczęcia wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych osobowych.
W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny.
5) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach prawa, w szczególności w Ustawie z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Państwa dane osobowe mogą pochodzić bezpośrednio od Państwa, Państwa przedstawiciela ustawowego, mocodawcy w przypadku udzielonego pełnomocnictwa, strony umowy zawartej z Gminnym Ośrodkiem Kultury, Bibliotek, Promocji i Wypoczynku w Dydni, innych organów administracji państwowej i samorządowej oraz ze źródeł powszechnie dostępnych, w szczególności z baz i rejestrów: PESEL, Rejestru Dowodów Osobistych, Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), REGON.
7) W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane, chyba że przetwarzanie będzie regulowane przepisami prawa, będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Państwa danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
8) Przysługuje Państwu również prawo do dostępu do treści danych (w tym prawo do uzyskania kopii), sprostowania (poprawiania) swoich danych, ograniczenia przetwarzania, żądania usunięcia danych osobowych, przenoszenia danych, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
9) Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione, w tym państwa trzecie, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
10) Do Państwa danych mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające, np. firmy prawnicze, informatyczne itp. na podstawie zawartej z Gminnym Ośrodkiem Kultury, Bibliotek, Promocji i Wypoczynku w Dydni umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
11) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

 

Opublikowane przez: Rafał Czopor | Data wprowadzenia: 2018-07-16 13:02:03 | Data modyfikacji: 2019-10-15 09:46:33.

Zobacz:
 Informacje o jednostce  .  Struktura organizacyjna .  Dyrekcja .  Akty prawne  .  Sprawozdania z działalności .  Konkursy ,ogłoszenia, dostępność . 
Data wprowadzenia: 2018-07-16 13:02:03
Data modyfikacji: 2019-10-15 09:46:33
Opublikowane przez: Rafał Czopor
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Jednostki Organizacyjne
ul. Dydnia 224
36-204 Dydnia
Wójt Gminy
Alicja Pocaluń
Kontakt:
Tel: (13) 430 30 02, 430 81 21
Fax: (13) 430 31 94
e-mail: urzad@gminadydnia.pl